E-resurse

UNIFICAREA LEGISLAȚIEI ÎN SPAȚIUL JURIDIC ROMÂNESC DUPĂ MAREA UNIRE


 

Scan0002

Lucrarea cuprinde legile, regulamentele, decretele, jurnalele de miniștri, deciziunile și circulările ministeriale cu textele complete și modificările până la zi, pentru uzul autorităților administrative, de poliție și de jandarmerie din intreaga Românie-Mare.

 

 

Contenciosul Administrativ Român. București: UNIVERSALA, 1936. 462 p.

Scan0001

 

Studiul de față este a doua edițiune a unei lucrări cu același titlu publicată în anul 1926. Este rezultatul al unor lungi cercetări, care încearcă să înfățișeze în întregul său sistemul de contencios administrativ român, așa cum s-a format ca produs al evoluțiunii istorice, și așa cum se desprinde din analizarea dreptului nostru positiv actualmente în vigoare. Au fost incluse nu numai diferite texte legislative și cercetări doctrinale, dar și soluțiunile pe care jurisprudența tribunalelor române le-a adus în această materie.

 

COJOCARU, Gheorghe E. Integrarea BASARABIEI în cadrul ROMÂNIEI (1918 – 1923). București: SEMNE, 1997. 269 p.

Scan0003

Însăși titlul lucrării ne spune că lucrarea se referă la modalitățile și pașii prin care s-au trecut pentru a avea loc Unirea Basarabiei cu România, ca premisă fundamentală a integrității ținutului în cadrul statului unitar român, locuitorii ținutului au devenind cetățeni egali în drepturi ai statului român. Sau discutat în cadrul Declarației Guvernului roman, noile argumente în sprijinul Unirii. Sfatul Țării, adunarea legislativă basarabeană și Republica Moldovenească atașată unor idealuri democratice au reprezentat instituțiile – mijloacele – și cadrul politic și juridic necesare înfăptuirii desprinderii de o Rusie imperială șafirmării dreptului la libera determinare națională.

Aici aflăm despre constituirea  și introducerea justiției române în Basarabia și restructurarea justiției locale.

Conștiința națională a Românilor. In: Moraru, A. Știința istorică în contextual intereselor politice.  Ch.: Pontos, 2003, pp. 143–148. 

Scan0010

 

 

 

 

 

Dezvoltarea politico-juridică a României în perioada interbelică (1918 – 1939). In:   BANTUȘ, Igor. Istoria Statului și Dreptului Republicii Moldova: Curs de lecții.  Ch.: 2001, pp. 152–160.

Scan0005

În acest capitol este evident că se vorbește despre cum a avut loc dezvoltarea politico-juridică a României în această perioadă, și anume dezvoltarea constituțională și administrativă, dreptul civil și legislația muncii, Dreptul penal și procedural. Legile locale a Basarabiei fiind înlocuite prin Codul Civil al României și introducerea schimbărilor în legislația muncii, dar și unificarea legislativă în domeniul dreptului penal.

 

 

Formarea și dezvoltarea R.A.S.S.M. și R.S.S.M. In: BANTUȘ, Igor. Istoria Statului și Dreptului Republicii Moldova: Curs de lecții.  Ch.: 2001, pp. 161-177.

Acest capitol ne vorbește despre:

-Dezvoltarea constituțională și formarea aparatului de stat în R.A.S.S.M. Odată cu formarea R.A.S.S.M. se pune problema adoptării unei constituții.

-Dreptul civil, dreptul familiei și dreptul muncii în R.A.S.S.M. Aplicarea dreptului penal și politica de represiuni în R.A.S.S.M.

-Dezvoltarea constituțională și procesul de codificare în Moldova în perioada postbelică.

GRAMA, Dumitru C. Evoluția suveranității Republicii Moldova la etapa inițială de edificare a statului de drept, In: Probleme ale edificării Statului de Drept în Republica Moldova, Vol. II . Ch.: Tipogr. Centrală, 2006, pp. 195–236.

Scan0004

Articolul dat începe cu citatul lui Immanuel Kant “Nici un stat nu trebuie să se amestece cu sila în constituțiunea și guvernarea unui alt stat”.

În paginile compartimentului se conține analiza teoretică a conceptului ,,suveranitatea de stat,, ca atribut indispensabil al oricărui stat, inclusive și al celui de drept. Autorul în baza examinării documentelor istorice și ale actelor normative, a caracterizat aspectele de jure și de facto ale suveranității de stat a RSS Moldovenești.

Activitatea guvernamentului Basarabiei în domeniul economico-social și cultural. In: Petrenco, A. România și Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial . Ch.: EPIGRAF, 1999, pp. 101-137

Scan0006

Este abordat subiectul României în prima fază a războiului mondial. Procesul de reinstaurare a administrației românești în Basarabia după eliberarea acesteia de către armatele româno-germane și primile acțiuni întreprinse de autoritățile române; activitatea Guvernămîntului Basarabiei în domeniul industriei, comerțului, aprovizionării populației, agriculturii și sectorului silvic, organizării muncii și asigurărilor sociale; starea și progresul înregistrat în Basarabia în perioada administrației antonesciene în domeniul învățământului.

 

Politică și strategie la cumpăna deceniilor trei și patru (1929–1933). In: Retegan, M.  În balanța forțelor. Alianțe militare românești.  București: SEMNE, 1997, pp. 63–96.

Scan0007

Lucrarea pune în evidență reala atitudine a partenerilor dincolo de mijloacele de exprimare diplomatică, de asemenea, focalizează și descifrează caracterul alianțelor politice fără nici un fel de îndoială.

În acest capitol putem afla multe lucruri de la semnarea protocolului Litvinov la conferința militară de la București (1929-1931). În cadrul conferințelor s-au pus în discuție, de către miniștri, încheierea unor noi convenții militare, elaborarea planurilor de acțiune și ipotezele.

 

Reunită cu Țara. In: Poștarencu, Dinu. O istorie a BASARABIEI în date și documente (1912 – 1940). Ch.: Cartier, 1998, pp. 162-196.

Scan0008

Acest capitol conține: Declarația Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești (din 27 martie 1918);

Ordinul emis de arhiepiscopul Nicodim;

Jurnal. Consiliul de Miniștri în ședința sa din 27 decembrie 1918;

Legea asupra unirii Basarabiei cu România adoptată de Parlamentul României la 29 decembrie 1919;

Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920;

Organizarea judecătorească din Basarabia. In: Lupașcu, Zinaida. Instituțiile politice și cele juridice din Basarabia (1812 – 1917).  Ch.: Arc, 2004, pp. 58–71.

Scan0009

 

În acest capitol sînt arătate în linii generale fazele prin care au trecut instituțiile juridice ale românilor basarabeni în timpul stăpînirii rusești din anii 1812-1917 și cum au funcționat aceste instituții, cum erau organizate și unde erau amplasate judecătoriile; ce reforme au fost întreprinse în judecătorii pe parcursul anilor.

 

Pagini: « 6  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor