Aviz

19.04.2012

Biblioteca Municipala "B.P.Hasdeu" a aprobat un nou model de Acord pentru utilizatorii bibliotecilor-filiale


ACORD nr.   încheiat la    

I.  PĂRȚI

Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” și filială _______­­­________(numită în continuare bibliotecă) or. Chişinău, _________________și

utilizator____________________, domiciliat în Chişinău, mun. Chisinau, str.__________________, 
email ____________telefon ___________ născut la data de (ZZ/LL/AA) ______________ posesor al buletinului de identitate seria A, nr.___of.                       , Chişinău, cod fiscal                                                                        ,  încheie prezentul Acord:

II. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Prezentul acord reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a serviciilor oferite de către bibliotecă cu titlu gratuit. Serviciile oferite de către bibliotecă cu titlu gratuit includ, dar nu se limitează la: consultarea şi împrumutul cărţilor, CD-urilor, casetelor video (în continuare publicaţii), accesul la computere, baze de date, internet, servicii şi activităţi. În cazul extinderii listei serviciilor gratuite oferite de către bibliotecă, acestea vor putea fi accesate de către utilizatori în condiţiile prezentului Acord.

2.2. Prezentul Acord urmează să fie executat şi interpretat împreună cu Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Municipale și Regulamentul de ordine interioară. Utilizatorii îşi asumă responsabilitatea să ia cunoştinţă de aceste regulamente înainte de semnarea prezentului Acord.

III. CLAUZE SPECIALE

3.1 Biblioteca acordă cu titlu gratuit carnet de cititor ce oferă utilizatorului dreptul să acceseze serviciile enumerate în punctul 2.1 al Acordului.

3.2 Pentru utilizatorii minori, semnarea prezentului Acord se va face de către părinţii, adoptatorii sau curatorul minorului în conformitate cu prevederile art. 21-22 ale Codului Civil al Republicii Moldova

3.3 Biblioteca oferă acces la computere pentru procesare Word şi Excel, căutare în catalogul electronic, baze de date, navigare internet.

3.4. Identificarea publicaţiilor transmise în folosinţă gratuită utilizatorului se face în baza fişei publicaţiilor, care constituie parte integrantă a prezentului Acord şi care este asimilat de către părţi unui act de predare-primire, fiecare exemplar de publicaţie dispunând de două fişe de identificare identice. Un exemplar al fişei este transmis împreună cu publicaţia utilizatorului, iar altul se păstrează la bibliotecă. Utilizatorul nu poate face modificări în fişa care i se transmite împreună cu publicaţia şi este responsabil pentru integritatea acesteia.

3.5. Biblioteca aplică pe fişă data când trebuie restituită publicaţia, iar utilizatorul – semnătura, aceasta fiind dovada transmiterii publicaţiei.

3.6 Utilizatorul este în drept de a lua în folosinţă gratuită, de fiecare dată, un număr de exemplare stabilit de Regulamentul de ordine interioară al filialei respective.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Obligaţiile utilizatorului: a) să raporteze imediat despre pierderea sau deteriorarea carnetului de cititor; b) să anunţe despre modificările ce vor avea loc privind adresa sau actele de identitate; c) să verifice publicaţiile înainte de a-i fi transmise şi să semnaleze bibliotecii despre eventualele nereguli constatate; d) o să restituie publicaţiile la expirarea termenului specificat în fişa acestora în aceleaşi condiţii în care le-a primit, ţinând cont de uzura normală în cadrul programului de funcţionare a bibliotecii; e) să folosească publicaţiile conform destinaţiei sale cu diligenţa unui bun proprietar;

f) să nu acorde dreptul de folosinţă terţelor persoane; g) utilizatorul este responsabil de prejudiciul cauzat de terţele persoane cărora le-a acordat dreptul de folosinţă sau le-a permis accesul la publicaţii; h) să respecte prevederile legislaţiei cu privire la drepturile de autor; i) să repare prejudiciile cauzate în urma folosirii publicaţiilor; k) să păstreze starea mobilierului şi a echipamentului tehnic al bibliotecii puse la dispoziţia utilizatorului.

4.2. Utilizatorul suportă riscul pieirii fortuite a publicaţiei, a modificării soft-urilor instalate pe calculatoarele bibliotecii, schimbării configuraţiei sau accesării fişierelor închise pentru public.

4.3. Obligaţiile bibliotecii: să predea spre folosinţă gratuită publicaţiile și echipamentul în sediul bibliotecii care fac obiectul prezentului Acord; să verifice publicaţiile înainte de a le transmite spre folosinţă utilizatorului şi să facă notificarea în cazul constatării unor nereguli.

V. PENALITĂŢI, LITIGII

5.1. Pentru pierderea permisului utilizatorul este obligat să achite contravaloarea duplicatului carnetului de cititor -  25 lei.

5.2. Bibliotecarul are dreptul de a monitoriza utilizarea oricărui calculator, fiind autorizat să ia măsuri de protecţie a calculatoarelor şi a reţelei, care includ: confiscarea dispozitivelor, cererea de eliberare a staţiei de lucru., pierderea dreptului de a beneficia de serviciile bibliotecii pe o perioada de timp stabilita in Regulament.

5.3. Pentru nerestituirea unui bun împrumutat la data consemnată în fişă sau în alt act (în modul şi în condiţiile stabilite în Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii), utilizatorul va achita bibliotecii o penalitate de 10 lei per bun pentru fiecare zi calendaristică în întârziere. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului bibliotecii.

5.4. În cazul imposibilităţii de a returna bunul împrumutat (din motivul pierderii sau distrugerii bunului împrumutat, sau din orice alt motiv sau temei) utilizatorul va achita bibliotecii valoarea dublă a costului bunului, dacă altfel nu este stabilit de Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii. Faptul imposibilităţii returnării bunului se stabileşte prin informarea scrisă a bibliotecii de către utilizator, sau prin decizia discreţionară a bibliotecii luată în legătură cu nereturnarea bunului împrumutat în termen de 60 de zile. Obligaţia de plată a valorii duble a costului bunului nu scuteşte de obligaţia achitării penalităţilor calculate pentru nereturnarea bunului împrumutat în termen.

5.5. Suplimentar, utilizatorul va suporta toate costurile directe şi indirecte legate de accesarea serviciilor Companiei de recuperare contractată de către bibliotecă în scopul recuperării bunului împrumutat şi nereturnat în termen. La fel, utilizatorul va suporta toate costurile legate de asistenţa juridică accesată pentru pregătirea setului de acte şi depunerea acestuia în instanţa de judecată, inclusiv în procedura în ordonanţă, precum şi pentru reprezentarea intereselor bibliotecii în instanţa de judecată în procedură generală sau în procedura  de executare silită.

5.6. Achitarea de penalităţi de întârziere sau acoperirea costurilor de recuperare a bunului împrumutat sau de asistenţă juridică sau alte costuri, nu scuteşte utilizatorul de obligaţia compensării prejudiciului cauzat de nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezentul acord sau de Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii. Dacă debitorul nu va respecta condiţiile contractuale, creditorul este în drept de a prelucra, procesa, stoca, utiliza, verifica şi publica sau de a transmite unui terţ, inclusiv companie de colectare a datoriilor pentru a prelucra, procesa, stoca, utiliza, verifica şi publica datele personale ale debitorului şi oricare altă informaţie ce ţine de datoria lui.

5.7. Utilizatorul pierde dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii până la stingerea completă a datoriilor existente, inclusiv acoperirea serviciilor companiei de recuperare contractată de către bibliotecă.

5.8 Litigiile de orice fel dintre părţi, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de (i) instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova, competenţa teritorială fiind stabilită conform locului executării acordului care se consideră a fi adresa sediului central al bibliotecii: bd. Stefan cel Mare nr. 148, (ii) sau de altă instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova, selectată, conform legislaţiei în vigoare, la libera discreţie a bibliotecii”.

Prin prezenta, subsemnatul __________________________ (nume utilizator) declar că am luat cunoştinţă de Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Municipale și Regulamentul de ordine interioară şi îmi asum obligaţia de a le respecta.

 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”                                                       Utilizator/Reprezentant Legal

Director _________________ (nume, semnătura)                                        ____________________________ (nume, semnătura)

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor