Aviz

04.11.2010

Din 1 septembrie, 2010 un nou Contract de comodat la BPD


CONTRACT DE COMODAT nr. _________________/__________________

 

încheiat la _______________

 

 

I.                          PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1. Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” și filială ei Filiala Drept or. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 148, , în calitate de comodant , pe de o parte şi

 

 

 

1.2. Beneficiarul _________________ , domiciliat în ________________________ , str. ________________ , nr. ____________ , ap. __________ ,
email            telefon ____________   născut la data de (ZZ/LL/AA) _______________ posesor al buletinului de identitate seria  _ , nr. ___________ eliberat de ____________ cod fiscal _______________ ,în calitate de comodatar , pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea clauzelor prevăzute în contract:

 

 

 

II.                                OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1 Comodantul acordă cu titlu gratuit comodatarului cărţi, CD-uri, casete video (în continuare publicaţii ) pe care le deţine cu titlu de proprietate, iar comodatarul se obligă să restituie publicaţiile la expirarea termenului specificat în prezentul contract în aceleaşi condiţii în care le-a primit ţinând cont de uzura normală.

 

 

 

III.                              CLAUZE SPECIALE DE IDENTIFICARE A PUBLICAŢIILOR TRANSMISE ÎN COMODAT

 

3.1. Identificarea publicaţiilor transmise în folosinţă gratuită comodatarului se face în baza fişei publicaţiilor, care constituie parte integrantă a prezentului contract şi este asimilat de către părţile contractante unui act de predare-primire, fiecare exemplar de publicaţie dispunând de două fişe de identificare identice.

 

 

 

3.2. Comodantul aplică pe fişă – data la care trebuie restituită publicaţia, iar comodatarul – semnătura, aceasta fiind dovada transmiterii publicaţiei până la proba contrară.

 

 

 

3.3. Comodatarul este în drept de a lua în folosinţă gratuită de fiecare dată, un număr de exemplare stabilit de Regulamentul de ordine interioară a filialei respective.

 

 

 

IV.                              OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

4.1. Obligaţiile comodatarului: să folosească bunul conform destinaţiei sale cu diligenţa unui bun proprietar; să nu acorde dreptul de folosinţă terţelor persoane, decât cu acordul comodantului; Comodatarul este responsabil de prejudiciul cauzat de terţele persoane cărora le-a acordat dreptul de folosinţă sau le-a permis accesul la publicaţii; să verifice publicaţiile înainte de a fi transmise şi să semnaleze comodantul eventualele nereguli constatate; să restituie publicaţiile la data consemnată în fişa acestora, în aceleaşi condiţii în care le-a primit; publicaţiile urmează a fi returnate în cadrul programului de funcţionare a bibliotecii; să respecte prevederile legislaţiei cu privire la drepturile de autor; să repare prejudiciile cauzate în urma folosirii publicaţiilor. Comodatarul suportă riscul pieirii fortuite a publicaţiei.

 

 

 

4.2 Obligaţiile comodantului: să predea spre folosinţă gratuită publicaţiile care fac obiectul prezentului contract; să verifice publicaţiile înainte de a le transmite spre folosinţă comodatarului şi să facă notificarea în cazul constatării unor nereguli.

 

 

 

V.                                PENALITĂŢI, LITIGII

 

5.1 Pentru nerestituirea unui bun împrumutat la data consemnată în fişă sau în alt act (în modul şi condiţiile stabilite în regulamentul de ordine interioară a bibliotecii), Comodatarul va achita Comodantului o penalitate de 10 lei per bun pentru fiecare zi calendaristică în întârziere. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului Comodantului.

 

 

 

5.2 În cazul imposibilităţii de a returna bunul împrumutat (din motivul pierderii sau distrugerii bunului împrumutat, sau din orice alt motiv sau temei) Comodatarul va achita Comodantului valoarea dublă a costului bunului, dacă altfel nu este stabilit de regulamentul de ordine interioară a bibliotecii. Faptul imposibilităţii returnării bunului se stabileşte prin informarea scrisă a Comodantului de către Comodatar, sau prin decizia discreţionară a Comodantului luată în legătură cu nereturnarea bunului împrumutat în termen de 60 de zile . Obligaţia de plată a valorii duble a costului bunului nu scuteşte de obligaţia achitării penalităţilor calculate pentru nereturnarea bunului împrumutat în termen.

 

 

 

5.3 Suplimentar, Comodatarul va suporta toate costurile directe şi indirecte legate de accesarea serviciilor companiei de recuperare contractată de către Comodatar în scopul recuperării bunului împrumutat şi nereturnat în termen, recuperării altor bunuri sau sume datorate de către Comodatar Comodantului. La fel, Comodatarul va suporta toate costurile legate de asistenţa juridică accesată pentru pregătirea setului de acte şi depunerea acestuia în instanţa de judecată, inclusiv în procedura în ordonanţă (Capitolul XXXV din Codul de procedură civilă), precum şi pentru reprezentarea intereselor Comodantului în instanţa de judecată în procedură generală sau în procedura de executare silită.

 

 

 

5.4 Comodantul este în drept să calculeze, iar Comodatarul este obligat să achite Comodantului penalitatea de 10 lei per pentru fiecare zi calendaristică în întârziere pentru orice restanţă de plată determinată de nerespectarea angajamentelor pecuniari contractuali sau prevăzuţi în regulamentul de ordine interioară a bibliotecii. Achitarea de penalităţi de întârziere sau acoperirea costurilor de recuperare a bunului împrumutat sau de asistenţă juridică sau alte costuri, nu scuteşte Comodatarul de obligaţia compensării prejudiciului cauzat de nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezentul contract de comodat sau de regulamentul de ordine interioară a bibliotecii.

 

 

 

5.5 Comodatarul pierde dreptul de a beneficia de serviciile Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” pînă la stingerea completă a datoriilor existente, inclusiv acoperirea serviciilor companiei de recuperare contractată de către Comodatar.

 

 

 

5.6 Litigiile de orice fel dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de (i) instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova, competenţa teritorială fiind stabilită conform locului executării Contractului de comodat care se consideră a fi adresa sediului central al Comodantului: bd. Stefan cel Mare nr. 148, MD 2012 (ii) sau de altă instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova, selectată, conform legislaţiei în vigoare, la libera discreţie a Comodantului”.

  

COMODANT 

 

 

 

COMODATAR

 

 

 

______________________(semnătura)                       

 

 

 

_________________________ (semnătura)

 

 

 

Director

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor