Evenimente

26.06.2019

26 iunie - Ziua Internațională pentru susținerea Victimelor Torturii


26 iunie - Ziua Internațională pentru susținerea Victimelor Torturii 

 Imagini pentru tortura stop

 Tortura reprezintă o violare gravă a drepturilor omului și este o infracțiune.

 Ziua Internațională pentru susținerea Victimelor Torturii a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1984 și a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. Are ca scop îndreptăţirea victimelor care au avut de suferit de pe urma acestor acte, respectiv pedepsirea făptaşilor. În fiecare an, în lume sunt comise crime prin tortură împotriva femeilor, a bărbaţilor, dar şi a copiilor, iar marea majoritate a victimelor sunt nevoite să facă faţă singure traumelor.

            Documente:

 Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată la 10 decembrie 1948, Moldova a aderat în iulie 1990) în art.5 prevede că nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, in umane sau degradante.

 Pactul Națiunilor Unite cu privire la drepturile civile și politice (adoptat la 16 decembrie 1966, Moldova a aderat în iulie 1990) în art.4 stipulează că nimeni nu va fi supus torturii și nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimțământul său, unei experiențe medicale sau științifice.

 Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (adoptată în noiembrie 1950, în vigoare din septembrie 1953, ratificată de R. Moldova la 12 septembrie 1997) în art.3 stipulează expres că nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

 Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (adoptată în noiembrie 1987, ratificată de R. Moldova la 9 iulie 1997) crează Comitetul European pentru prevenirea torturii – instituție a Consiliului Europei abilitată să monitorizeze respectarea prevederilor Convenției în țările membre.

 Constituția Republicii Moldova în art.24 prevede obligația statului de a garanta fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Prin alineatul 2 al aceluiași articol se interzice expres tortura, precum și pedepsele sau tratamentele crude, inumane ori degradante.

Republica Moldova a semnat la 28 decembrie 1995 adeziunea la Convenţia ONU (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32204) împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude.

În Republica Moldova funcționează:

Centrul pentru drepturile omului din Moldova

str. Sfatul Tarii, 16

tel. +373 22 225442

MD-2012, or. Chisinau, Moldova

 Aparatul administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

str. Alecu Russo nr. 1 bl. “1A”, bir. 94

tel./fax: +373 22 310274, e-mail: aparat@cnajgs.md

MD-2068, or. Chişinău, Moldova

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “MEMORIA”

mun. Chișinău, or. Durlesti, str. Pacii 41/b

tel/fax: +373 22 273222, + 373 22 270619, e-mail: rctv@memoria.md

www.memoria.md

 

Bibliografie

Legislație:

1.       Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984 . În: Tratate internaţionale. 1998, vol. I, p.129.

2.       Convenția Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 26.11.1987. În: Tratate internaţionale. 1998, vol. I, p. 331.

3.       Lege privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante: nr. 187-XVI din 26.07.2007. În: Monitorul Oficial. 2007, nr.127-130.

4.       Hotărâre cu privire la implementarea Legii nr.187-XVI din 26 iulie 2007 privind formularea declaraţiilor Republicii Moldova la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante: nr. 1331 din 29.11.2007. În: Monitorul Oficial 2007, nr.188-191.

Cărți:

1.       CĂLINESCU, Nicolae. Preambul pentru camera de tortură. Timişoara: Marineasa, 1994. 277 p. ISBN 973-96379-4-9

2.       DANII, Radu. Tortura: ce trebuie să ştii? Chișinău, 2009. 23 p.

3.       Mecanismul naţional de prevenire a torturii. Chişinău: Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, 2009. 14 p.

4.       MUNTEANU, Anatolie, POPA, Alexandru, DIDENCO, Valentina. Mecanismul naţional de prevenire a torturii. Chișinău.: Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, 2012. 14 p.

5.       PAVLOVICI, Florin Constantin. Tortura pe înţelesul tuturor. Chișinău: Cartier, 2001. 392 p. ISBN 9975-79-123-9

6.       POPOVICI, Ludmila, ROMAN, Dumitru, VACARCIUC, Olga. Tortură şi rele tratamente faţă de copii minori în contextul justiţiei juvenile: răspândirea, impactul, prevenirea, identificarea cazurilor, oferirea suportului şi raportare: Raport de studiu. UNICEF , 2012. 96 p.

7.       Republica Moldova. Tortura şi maltratarea din partea poliţiei: "Doar e normal." London: Amnesty International Publications, 2007. 35 p.

8.       ZAHARIA, Victor, BELICOV, Dana. Combaterea torturii în Republica Moldova. Chișinău: IRP, 2006. 92 p. ISBN: 978-9975-9890-0-8.

9.       ZAHARIA, Victor. Metodologia de documentare și rapoarte a situației curente privind tortura și alte rele tratamente în Republica Moldova. Chișinău: Cartea juridică, 2014. 112 p. ISBN: 978-9975-3003-2-2

10.   5 ani de la crearea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii în Republica Moldova: Materialele Conferenței internaționale ştiinţifico-practice. Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Chișinău, 2013. 148 p. ISBN 978-9975-66-355-7

Articole:

1.       BULAT, Olga. Găsirea culorilor, între bucurie și... tortură: Interviu cu Otilia Tarlapan, artist plastic, stabilită cu traiul în Suedia. În: Ziarul de Gardă. 2014, 29 mai, p. 18.

2.       CIUGUREANU-MIHĂILUȚĂ, C. Reglementarea internaţională a dreptului copilului la protecţie împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante. În: Legea şi viaţa. 2009, nr.10, p. 9.

3.       COSTACHI, Gheorghe. Drepturile omului şi apărarea lor în Moldova: dreptul la protecţie împotriva torturii. În: Legea şi viaţa. 2018, nr.2, p. 4.

4.       GRAUR, Gh., SOCEVOI, S. Analiza mecanismelor Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a torturii. În: Revista Naţională de Drept. 2017, nr.6, p. 45.

5.       OSIPOV, V. Noţiunea de tortură tratament inuman şi degradant, pedeapsa inumană sau degradantă în jurisprudența CEDO. În: Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 6-7, p. 43.

6.       RACOVIȚĂ, D. Fenomenul torturii: trecut şi prezent. În: Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 6-7, p. 46.

7.       URSU, Daniela. Aspecte teoretice şi practice privind scopul infracţiunii de tortură (art.166 alin.(3) CP RM). În: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6, pp. 58-62.

8.       URSU, Daniela. Conţinutul obiectului juridic al infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant. În: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8, pp. 26-30.

9.       URSU, Daniela. Motivul infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (art.166(1) CP RM). În: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7, pp. 25-29.

10.   БОРШЕВСКИЙ, А., СОСНА, A. Деятельность Европейского суда по правам человека в борьбе с пытками в Молдове. В: Закон и жизнь. 2011 , nr. 10, p. 39.

11.   ДВОРЯНСКОВ, И. Наказание или пытка: парадокс уголовного закона. В: Уголовное право. 2005 , nr. 1, p. 13.

 

Ababii Angela,

șef sector BPD

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor