Evenimente

18.07.2019

Organizații, care activează în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Moldova


Organiza ț ii, care activeaz ă î n domeniul combaterii

traficului de fiin ţ e umane în Moldova

 

Comitetul Na ţ ional Pentru Combaterea Traficului De Fiin ţ e umane

http://antitrafic.gov.md/

CI „La Strada” - Centrul Interna ţ ional La Strada”

http://www.lastrada.md/

CAP – Centrul pentru asisten ţă ş i protec ţ ie a victimelor ş i poten ţ ialelor victime ale traficului de fiin ţ e umane

Chi ş in ă u, str.Burebista, 93, tel.: +373 22 781 243

CCTP – Centrul de combatere a traficului de personae

Chi ş in ă u, str. Vasile Alecsandri, 1,   tel.: +373 22 254 998

Organiza ţ ia Interna ţ ional ă pentru Migra ţ ie

Chi ș in ă u, str. Ciuflea, 36/1, Tel.: +373 22 232 940; +373 22 232 941; e-mail: iomchisinau@iom.int , http://www.iom.md

CIDDC – Centrul de Informare ş i Documentare privind Drepturile Copilului  

Chi ș in ă u,  Eugen Coca 15. Tel./Fax: +373 22 747 813, 716 598, 744 600

http://drepturilecopilului.md/index.php/en/

CNPAC - Centrul Na ţ ional de Prevenire a Abuzului fa ţă de Copii

Chi ș in ă u, str. Calea Ie ş ilor, 61/2, tel: +373 22 758 806

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor